1. Algemeen/Toepassing
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten (inclusief vervolgopdrachten) tussen opdrachtgever en Nootoplossing.
1.2. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van een overeenkomst tussen Nootoplossing en opdrachtgever, indien die voorwaarden door Nootoplossing uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.Totstandkoming overeenkomst
2.1. Een overeenkomst tussen Nootoplossing en opdrachtgever komt tot stand door een door beide partijen ondertekende overeenkomst van opdracht.
2.2. De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door Nootoplossing in de overeenkomst is vermeld.
2.3. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met Nootoplossing voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nootoplossing noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.
3. Aanbiedingen/offertes
3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Nootoplossing, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en de overeenkomst van opdracht zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
4. Duur en beëindiging
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen vergoeding, of aantal uren, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De overeenkomst kan zowel door Nootoplossing als door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4.3. Indien meer tijdseenheden nodig zijn om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te verrichten of indien een wijziging in de opdracht hiertoe aanleiding geeft, dan zal Nootoplossing de opdrachtgever hieromtrent vooraf informeren. Het aantal tijdseenheden dat het overeengekomen aantal te boven gaat zal afzonderlijk gefactureerd worden.
4.4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
* de wederpartij toerekenbaar te kort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
* indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, failliet is verklaard of wordt ontbonden;
* bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.
4.5. Het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
5. Uitvoering overeenkomst van opdracht
5.1. Nootoplossing voert een opdracht in overleg uit.
5.2. Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft Nootoplossing recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens, deze zullen tijdig en in de gewenste vorm aan Nootoplossing ter beschikking gesteld worden.
5.3. De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Nootoplossing vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
5.4. Nootoplossing zal de overeenkomst van opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.5. Het is Nootoplossing toegestaan een andere consulent aan te wijzen dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat op grond van overmacht.
5.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nootoplossing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Vergoeding en betaling honorarium
6.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst van opdracht een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6.2. Nootoplossing is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Nootoplossing kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
6.3. Nootoplossing zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief kenbaar maken. Nootoplossing zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
6.4. Indien opdrachtgever de door Nootoplossing kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Nootoplossing genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
6.5. De door opdrachtgever aan Nootoplossing verschuldigde vergoeding zal door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de daarop betrekking hebbende factuur, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Nootoplossing. Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan Nootoplossing, geldt niet als een bevrijdende betaling.
6.6. Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Nootoplossing onmiddellijk opeisbaar terwijl Nootoplossing tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand.
6.7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk op de in vordering vallende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 160.
6.8. Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de in vordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.
6.9. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.
6.10. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 21 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd, aan Nootoplossing bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
7. Verplichtingen Nootoplossing
7.1. Nootoplossing zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.
7.2. Indien Nootoplossing niet voldoet aan zijn in het vorige lid vermelde verplichting, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beëindigen.
7.3. Nootoplossing zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht vertraagd of belemmerd wordt.
8. Verplichtingen opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen.
8.2. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het vorige lid vermelde verplichting, is Nootoplossing gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat Nootoplossing enige aanspraak op betaling van enig te factureren bedrag verliest of verplicht is tot terugbetaling van reeds ontvangen factuurbedragen.
8.3. Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht vertraagd of belemmerd wordt. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en hierdoor extra kosten door Nootoplossing moeten worden gemaakt, dan komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
8.4. Nootoplossing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
* opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
* na het sluiten van de overeenkomst Nootoplossing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet na zal komen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
* opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn plichten uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9. Annulering
9.1. In geval van afzegging brengt Nootoplossing alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten worden mede verstaan: tijdseenheden besteed aan het voorbereiden van een advies of gesprek.
9.2. Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijdseenheden tegen het voor de betreffende consulent geldende tarief.
9.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt Opgezegd door opdrachtgever, heeft Nootoplossing recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Nootoplossing zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10. Klachtenregeling.
10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Nootoplossing. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat Nootoplossing in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Nootoplossing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nootoplossing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
11. Aansprakelijkheid.
11.1. Voor zover aansprakelijk, is Nootoplossing uitsluitend aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of derden geleden rechtstreekse schade. Gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten aangezien de voorliggende keuzen in het Persoonsgebonden Budgettraject te allen tijde door de opdrachtgever worden gemaakt en in geen enkel geval door Nootoplossing.
11.2. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
11.3. Voor elke opdracht, zoals genoemd in de betreffende dienstverleningsovereenkomst, is de totaal door Nootoplossing met betrekking tot die opdracht te vergoeden rechtstreekse schade beperkt tot het bedrag, dat opdrachtgever ter zake van deze opdracht bij gehele vervulling aan Nootoplossing verschuldigd zou zijn.
11.4. Nootoplossing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nootoplossing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nootoplossing kenbaar behoorde te zijn.
11.5. Opdrachtgever vrijwaart Nootoplossing voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van het contract schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11.6. De opdrachtgever vrijwaart Nootoplossing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12. Overmacht.
12.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van Nootoplossing niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede wordt verstaan: ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van Nootoplossing , computer-, fax- en modemstoringen, storingen in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van Nootoplossing als in de onderneming van door Nootoplossing ingeschakelde derden.
12.2. Indien nakoming van deze overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze overeenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Nootoplossing als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
12.3. Indien nakoming van deze overeenkomst blijvend onmogelijk is of binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn wordt, zijn zowel Nootoplossing als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
12.4. Indien Nootoplossing bij het intreden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Nootoplossing gerechtigd de reeds verrichte resp. de te verrichten prestaties in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden deze rekening te voldoen.
13. Algemene Bepalingen
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Het is Nootoplossing niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtgever voor eigen gebruik of voor anderen dan medewerkers van Nootoplossing kopieën te maken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde geschriften of van de gegevens vastgelegd op de in dat lid bedoelde gegevensdragers.
13.3. Alle materialen die aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Nootoplossing. Het is opdrachtgever niet toegestaan materiaal, van welke aard dan ook, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te exploiteren, op welke wijze dan ook. Tevens dienen alle materialen die gedurende de looptijd van deze overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, op eerste vordering daartoe aan Nootoplossing te worden geretourneerd.
14. Toepasselijk recht/geschillen
14.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.2. Op elke opdracht tussen Nootoplossing en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3. Alle geschillen tussen Nootoplossing en opdrachtgever uit hoofde van een verstrekte opdracht met betrekking tot een opdracht, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Arnhem, of zulks ter keuze van Nootoplossing , aan de bevoegde rechter in de woonplaats van opdrachtgever.

Privacyverklaring

Wie zijn wij
Nootoplossing v.o.f., hierna te noemen Nootoplossing, is opgericht door Luckie d’Arnault en Marjolein Oorthuizen en staat ingeschreven bij de Kvk onder nummer 68058772. Verdere informatie kunt u vinden op www.nootoplossing.nl 
Nootoplossing respecteert de privacy van haar cliënten en websitebezoekers. Voor websitebezoekers geldt: door onze website te bekijken, erkent u als gebruiker de voorwaarden, accepteert u ze zonder voorbehoud en leeft u deze na.
Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens die u ons verschaft en verwerken deze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Nootoplossing verwerkt persoonsgegevens over u die u ons mondeling, via een intakeformulier of via het contactformulier op de website doorgeeft. De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Nootoplossing zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie van Nootoplossing.
Om onze diensten te kunnen verlenen vragen wij u, indien nodig om BSN en gegevens zorgverzekering.
Naast gewone gegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
– gegevens over uw zorgsituatie
– gegevens over uw gezondheid
– financiële gegevens
– medische gegevens
Doelen van gegevensverwerking
Nootoplossing verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. De hierboven genoemde persoonsgegevens of een deel daarvan gebruiken wij voor het indienen van uw zorgvraag bij de benodigde instanties. U kunt hierbij denken aan het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere instanties binnen het kader van de opdracht.
Delen met derden
Nootoplossing deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve als:
– dit nodig is voor uitvoering van afgesproken werkzaamheden
– wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
– bevoegde instanties daarom vragen in verband met uitvoering van hun wettelijke taak 
Toestemmingsverklaring
Maakt u gebruik van de diensten van Nootoplossing ?
U geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Nootoplossing uw Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie van Nootoplossing.
Bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij nooit voor marketingdoeleinden.
Besluit u bepaalde gegevens niet te verstrekken? Of wilt u geen toestemming geven? Dan kan het zijn dat wij onze diensten niet of slechts deels kunnen verlenen. Nootoplossing informeert u in deze gevallen over de gevolgen. 
Bewaartermijn
Nootoplossing bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– intakeformulieren (algemene en bijzondere persoonsgegevens): zolang als naar de aard van de werkzaamheden nodig is.
– contactformulier (algemene persoonsgegevens): één jaar na afronding van de opdracht-
– informatie verstrekt aan/correspondentie met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere
instanties binnen het kader van de opdracht: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig te hebben voor een vervolgopdracht, kunnen wij deze
termijn verlengen tot maximaal zeven jaar.
– mail correspondentie met klant: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig te hebben voor een vervolgopdracht, kunnen wij deze termijn
verlengen tot maximaal zeven jaar. Op uw verzoek kunnen wij bovengenoemde termijn verkorten of verlengen.
– algemene gegevens t.b.v. onze bedrijfsadministratie: zeven jaar.
Nootoplossing zorgt voor juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking.
Website en Cookies
Nootoplossing maakt geen gebruik van cookies.
Andere websites
Op deze website treft u links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Nootoplossing geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.
Beveiliging
Nootoplossing beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.
Uw rechten
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen aan wie ze zijn doorgegeven en feitelijke onjuistheden te corrigeren of te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden, kunt u intrekken. Verzoeken kunt u schriftelijk of per e-mail melden.
Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze telefonisch of per e-mail melden.
Contactgevens
Nootoplossing
info@nootoplossing.nl
06 26 82 53 28
Daarna kunt u eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen privacyverklaring
Nootoplossing heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen.
Voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.